ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆ

คำสอนเรื่อง “ปัจจยาการ” ทำให้เรามองกว้าง มองลึก เข้าใจความจริงครบถ้วยสมบูรณ์ ในบางโอกาส พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “หลักแห่งเหตุผล” โดยแสดงครบชุดในหลักอริยสัจ 4 คือ

Read more