จิตดี สังคมเด่น ช่วยปราบโรค

สุขภาวะทางกาย จิต และสังคม คือ สุขภาพองค์รวมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและอายุยืน พระไพศาล วิสาโล แสดงทัศนะว่า สภาวะจิตใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีผลต่อร่างกาย การรักษาที่เน้นเยียวยาแต่อวัยวะเฉพาะส่วน โดยไม่สนใจปัจจัยทั้งสองประการนั้นย่อมเยียวยาโรคไม่หายขาด หรือแม้หายก็จะกลับเป็นซ้ำ ใครอยากปลอดโรคทั้งกายและใจ ท่านบอกเคล็ดลับดังนี้ค่ะ

ศรัทธา vs สุขภาวะทางจิต
ความศรัทธาในศาสนาทำให้คนสวดมนต์ เข้าวัด และประกอบกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น ส่งผลให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย ตัวอย่างงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาพบว่า ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจที่มีความศรัทธาในศาสนาและทำกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำ มีอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัดมากกว่าผู้ป่วยทั่วไปกว่าสองในสาม

มิตรภาพ vs สุขภาวะทางสังคม
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นช่วยส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง ด้งการศึกษาเรื่องหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้วิจัยแบ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้รับการรักษาเหมือนกันทุกประการ ต่างที่กลุ่มแรกมีการพบปะพูดคุยกันระหว่างคนไข้ และคอยช่วยเหลือกันตามโอกาส แล้วทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 90 นาที ต่อเนื่องนานหนึ่งปีขณะที่กลุ่มหลังไม่ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม ผลปรากฏว่า อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มแรกมากกว่ากลุ่มที่สองถึง 2 เท่า นอกจากนี้ เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี ผู้ป่วยในกลุ่มที่สองเสียชีวิตทุกคน

ดูแลสุขภาพให้รอบด้าน ป้องกันโรคภัยได้ทุกรูปแบบค่ะ

ที่มา คัดลอกบางส่วนมาจากนิตยสาร ชีวจิต, รูปประกอบจาก https://rajivmoz.files.wordpress.com